Kayıt Dışı Kalan İş Gücü (Emek) Fiyatı
2012-11-18 14:11:18

I. TESPİT VE ÖNEMLİ HATIRLATMA

Suç ve Suçlu kavramının önemli oranda nitelik değiştirmiş olduğunu ve buna ilişkin olmak üzere mücadele yöntemlerinin de teknik anlamda oldukça geliştiğini söyleyebiliriz.  Genel olarak, önleyici tedbir uygulayan kurumlarımızın başarısı tartışma götürmez  bir gerçekliktir.

İstihdam ve Vergilendirme ilişkisinde , Ücretin belli bir yüzdesini Bordroda gösteren ve bunun dışında kalan bir yüzdenin de elden veya başka bir yöntemle çalışana verilmesi önemli bir suç olup, vergi kayıp ve kaçağına yol açmaktadır.

Bilindiği üzere Bordrolar kıymetli evrak gibi görülmekte olup, konuya ilişkin olmak üzere yapılacak, gerçeği yansıtmayan uygulamalarda, hapis cezası uygulanmaktadır. Biliyoruz ki caydırıcı olması açısından daha önce bir yıl olan alt sınır on sekiz aya çıkarılmıştır. Buradaki espiri bir yıla kadar olan hapis cezaları ertelenirken bir yılın üzerinde olanların yerine getirilmesidir.

Makaleye konu Kavramları  Kısaca anımsatmakta yarar var;

Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğüne göre,

suç

a. 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış.

huk. Yasalara aykırı davranış, cürüm:

suç İng. crime, public wrong, offence

Yasaca cezası gösterilen eylem.

BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri 1972

suç İng. crime

1. Bir toplumda haksız sayılıp, yazılı-yazısız kurallarla yasaklanan ve yaptırımlara bağlanan davranış ve eylem.

2. Devletçe yasalarla tanımlanıp yaptırıma bağlanmış olan kurallara aykırı davranış.

BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975

ücret Ar. ucret

a. 1. İş gücünün karşılığı olan para veya mal: .

2. Kiralanan veya satın alınan bir şey için ödenen para:

Güncel Türkçe Sözlük

ücret İng. salary

Emek karşılığında alınan para.

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983

ücret İng. wage

1. Üretim faktörlerinden biri olan emeğin üretimden aldığı pay, diğer bir deyişle emek faktörünün fiyatı.

2. İşçilere üretim sürecine katılmaları karşılığında belli sürelerde yapılan ödeme. krş. maaş

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004

ücret İng. wages, salary

İş karşılığı ödenen para.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü 1972

bordro Fr. bordereau

a. (bo'rdro) Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge: Maaş bordrosu. Kasa bordrosu.

Güncel Türkçe Sözlük

bordro Fr.bordereau

Bir hesabın ayrıntılarını gösteren çizelge:§

II. SUÇUN OLUŞUMUNDA SAHTE BELGE .

Vergi Usul Kanunu 359/b göre Vergi Kanunları açısından gerçek bir muamele veya durum olmadığı halde, bunlar varmış gibi düzenlenen belgeye  Sahte Belge denir. Sahte Belge olarak tanımlayacak olduğumuz belgelere;  fatura, Sevk irsaliyesi, Ücret Bordrosu, Adisyon örnek olarak verilebilir.

Ayrıca Gerçek bir muamele veya duruma dayanmakla birlikte, bu muamele veya durumu miktar ve mahiyet itibariyle gerçeğe aykırı şekilde yansıtan belgelere muhteviyatı itibari ile yanıltıcı belge denir.

Bu belgelerde bir suçun varlığını gösterir. Vergi kaçakçılığı Suçu. Ücret Bordroları da buna dahildir.

213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Vergi Kaçakçılığı tarif edilmiş olup, Buna göre,

Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defterlere kaydı gereken hususları, vergi kaybına sebebiyet verecek şekilde, tamamen veya kısmen diğer defter veya kağıtlara kaydetmek, Sahte veya içeriği itibariyle yanıltıcı evrak tanzim etmek veya bunları bilerek kullanmak, Evrakı tahrif etmek, asıllarına uygun olmayan belge ve suretlerim tanzim etmek, tahrif edilmiş vesikalar ile aslına uygun olmayarak tanzim edilmiş belge ve suretleri bilerek kullanmak, Vergi kanunlarına göre tutulması mecburi olan defter kayıtlarım tahrif etmek, bu defterlerde hayali işlemlere hesap açmak ya da her türlü hesap ve muhasebe hileleri yapmak, Bu defterlerin sayfalarını yok ederek, yerlerine başka yapraklar koymak veya hiç yaprak koymamak,Vergi kanunlarına göre tutulması ve muhafazası zorunlu olan defter ve vesikaları yok etmek veya gizlemek, Beyan esasına dayanan mükellefiyetlerde beyanname verme süresi ve ek süre geçtiği halde, ticari, zirai veya mesleki kazanç sahiplerinin kazançtan ile ilgili faaliyetlerinin, vergi dairesinin bilgisi dışında bırakılması, Beyan üzerinden alınan vergilerle ilgili olarak noksan bildirimde bulunulması fiilleri  vergi kaçakçılığına girmektedir.

SONUÇ

Vergiden kaçınmak ile Vergi kaçırmak farklı kavramlardır. Bu tür yöntemlerin karşılığında ne gibi hükümlerin doğacağının bilindiği düşünülür. Yapılacak olan her türlü tespitte en ağır cezanın uygulanacağı aşikardır.

Yakın bir gelecekte, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi temelinde,  Çalışanların Bordroları üzerinde de elektronik alt yapı uygulaması ve izlemesininde  gerçekleşeceği düşünülmektedir..

Kadir DODİ
Mali Müşavir-Denetçi

Yazarin Diger Yazilari

ANKET

Hangi durum sizin için uygun?
 

© 2010 - Kadir DODİ - Web Tasarım: SJ